I F ݡe ެ

       

FJ EL H P. EL Mw P. P EL P. F MwM J 񘉶 () 裂A. HM A 񘉶 () A. Q A () J ꈬ ܼA. ͘F ޚ F O ܡ! F !


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 F d

F P

F d

(F dO d)

콋 F d캋

FF F d

F d

L Fd

F d P H

F d G

 

51 F d

 

1. U d                

2. Ag                           

3. H d                   

4. ꘂ                  

5.                          

6. A d                     

7. d                   

8.                        

9. C                         

10. AK                         

11. ܆                      

12. Y                             

13.                       

14. xA                     

15. v                       

16. 裄e                          

17.                         

18. O                      

19. IF                          

20. AK                           

21.                          

22. F                       

23.                         

24. xJQ                       

25.                          

26.                       

27. E                      

28. H                     

29.                        

30                        

31.                           

32. v                       

33. F                         

34.                         

35. 装C                           

36.                        

37.                          

38.                        

39.MR                       

40. AK                        

41.                         

42.                           

43. K                          

44. K                        

45. F                     

46. F                           

47.                          

48. Od                         

49.                            

50. M                          

51.                          

ވ GM:
KQ ޡ, F-3, ܙ͘ 膮, F 23,

K ﴅ꣬, K, ꡬ 600003.

C 091-44-25611405.
I;
bakthimail@yahoo.co.in

 


 

                        

 

2006 - 2009 Bakthi.org All Rights Reserved.

Site optimized for Internet Explorer 5.0 and above & Netscape 6.0 - 800 x 600 resolution

Font Problem ? For Help CLICK HERE

2006 - 2010  Bakthi.org  All Rights Reserved.